عصرآنلاین

بدون اتصال connectionless چیست؟

بدون اتصال connectionless چیست؟ در ارتباطات، “بدون اتصال” به نوع ارتباطی بین دو نقطه شبکه اشاره دارد که در آن یک پیام می‌تواند بدون ترتیب از