رفع خطای xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented در افزودن کاربر

رفع خطای xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented در افزودن کاربر

رفع خطای xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

جهت رفع خطای فوق به این شکل عمل کنید

  1. به سرور خود از طریق ssh متصل شوید و فرمان زیر را کپی کنید تا اجرا شود
mount | grep ' / '

 

اگر نتیجه به شکل زیر بود طبق دستورالعمل انجام دهید

2. ابتدا از طریق دستور زیر فایل زیر را جهت ویرایش باز نمایید

vi /etc/default/grub

 

همانطور که مشاهده میکنید فایل مذکور با ویرایشگر vi باز میشود

حال کافیست خط زیر را پیدا کنید و به شکل زیر تغییر دهید

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto spectre_v2=retpoline rd.lvm.lv=centos_myserver/root rd.lvm.lv=centos_myserver/swap rhgb quiet rootflags=uquota,pquota"

جهت اعمال تغییر در ویرایشگر vi باید به شکل زیر عمل کنید
دکمه Insert را بزنید، تغییرات را اعمال کنید سپس دکمه Esc را بزنید و عبارت :wq را جهت ذخیره و خروج از vi تایپ کنید

 

پس از انجام کارهای ذکر شده و بسته شدن ویرایشگر vi دستورات زیر را به ترتیب اجرا کنید


cp /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg.orig
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg
reboot

اجرای دستورات بالا سرور شما را ریستارت میکند
کار تمام است مشکل فوق هم اکنون برطرف شده است